Auditas

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių atskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, kurioje nurodoma, ar finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Audito tikslai – nustatyti, ar:

 1. finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.
 2. metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) arba įmonės veiklos ataskaitoje (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jie rengiami) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis.

Reglamentavimas ir taikymas

Finansinių ataskaitų auditą reglamentuoja Audito įstatymas (Žin., 1999, Nr.59-1916; 2008, Nr. 82-3233). Auditoriai, atlikdami auditą, privalo vadovautis nacionaliniais audito standartais, patvirtintais Auditorių rūmų visuotinio susirinkimo, arba tarptautiniais audito standartais. Atliekant iki 2009 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą, auditoriai privalo vadovautis Auditorių rūmų parengtais ir patvirtintais nacionaliniais audito standartais arba tarptautiniais audito standartais, taip pat galioja Auditorių rūmų patvirtintas Auditorių profesinės etikos kodeksas. Atliekant 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą, auditoriai privalės vadovautis tarptautiniais audito standartais ir Buhalterių profesionalų etikos kodeksu. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, auditas privalomas:

 • valstybės ir savivaldybės įmonėms
 • viešojo intereso įmonėms
 • akcinėms bendrovėms
 • uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė
 • uždarosioms akcinėms bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:
  • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3,5 mln. eurų
  • balanse nurodyto turto vertė – 1,8 mln. eurų
  • vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50.

Bendrovė turi kvalifikacijos atestatą Nr. 001409, išduotą 2012-03-20 Lietuvos auditorių rūmų. Ši įmonės veikla apdrausta profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Mūsų tikslas – pasiūlyti Jums aukštos kokybės, kvalifikuotas audito paslaugas už priimtiną kainą.

interneto svetainių kūrimas, verslo valdymo sistemos